2016 Martti Hämäläinen palkinto LT Antti Saarelle

Vuoden 2016 Martti Hämäläinen -palkinnon saaja on LT, erikoislääkäri Antti Saari

Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys ry jakaa vuosittain Martti Hämäläisen nimeä kantavan tunnustuspalkinnon nuorelle lupaavalle tutkijalle kannustukseksi tutkijan uralle. Nuoreksi tutkijaksi katsotaan alle 40-vuotias lääketieteen lisensiaatti, tohtori tai dosentti, joka on tehnyt menestyksellistä tutkimustyötä. Palkinnonsaajan valinnan suorittaa yhdistyksen hallitus sille toimitettujen esitysten perusteella.

Vuoden 2016 Martti Hämäläinen -palkinnon saajaksi on valittu LT, erikoislääkäri Antti Saari, joka on tutkimustyölle omistautunut ja taitava, tieteellisesti aktiivinen kliinikkotutkija. Saari on syntynyt vuonna 1978 Siilinjärvellä ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuonna 1997 Siilinjärven lukiosta. Hän on suorittanut lääketieteen lisensiaatin tutkinnon vuonna 2005 Kuopion yliopistossa ja valmistunut lastentautien erikoislääkäriksi vuoden 2015 lopulla Itä-Suomen yliopistosta.

Tutkijakoulutuksen Antti Saari on saanut Itä-Suomen yliopiston tohtorikoulussa. Saari väitteli lääketieteen tohtoriksi maaliskuussa 2015 aiheenaan ”Modern methods for auxological screening of growth disorders in children (Lasten kasvun seurannan uudistaminen Suomessa)”. Vastaväittäjänä toimi norjalainen kasvututkija, lääketieteen tohtori Pétur Júlíusson Bergenin yliopistosta Norjasta.

 Väitöstutkimus osoitti, että lasten kasvusairauksien tunnistaminen aikaistuu ja diagnosointi tehostuu, kun kasvukäyrät uudistetaan ja kasvua arvioidaan uusilla seurantamenetelmillä. Kasvun seuranta on mahdollista automatisoida hyödyntämällä terveydenhuollon käytössä olevia sähköisiä potilastietojärjestelmiä. Väitöstutkimuksessa laadittiin uudet kasvukäyrät suomalaisille lapsille käyttämällä noin 72 000 lapsen kasvuaineistoa. Vuosina 1983–2008 syntyneiden terveiden nykylasten havaittiin kasvavan keskimäärin pidempinä kuin aiemman noin 40 vuotta vanhan kasvukäyräaineiston lapset, jotka syntyivät vuosina 1956–1976. Poikien aikuispituus oli lisääntynyt 178.9 cm:stä 180.7 cm:iin (+1.8 cm) ja tyttöjen 165.6 cm:stä 167.5 cm:iin (+1.9 cm). Lisäksi tutkimuksessa julkaistiin painoindeksiin perustuvat kasvukäyrät suomalaisille lapsille. Väitöstutkimuksessa laaditut uudet lasten kasvun seurantamenetelmät on mahdollista automatisoida käyttämällä sähköisiä potilastietojärjestelmiä ja niihin liitettyjä kasvukäyräohjelmia.

Tällä hetkellä Saari työskentelee erikoislääkärinä ja lastenendokrinologiaan erikoistuvana lääkärinä KYSin lasten ja nuorten klinikassa ja post doc-tutkijana Lasten kasvun seuranta -tutkimusryhmässä. Saarella on ohjattavanaan useita lääketieteen syventäviä opintojen tekijöitä tässä tutkimusryhmässä, ja hän työskentelee myös tuntiopettajana Itä-Suomen yliopistossa. Lisäksi hän on Suomen lastenlääkäriyhdistyksen koulutusvaliokunnan jäsen.

Saari on tutkimustyönsä myötä hankkinut merkittävää asiantuntemusta lasten kasvusta, ja työ on saanut myös runsaasti julkista huomiota tiedotusvälineissä. Saaren väitöstutkimuksella ja sen jälkeen jatkuneella tutkimustyöllä Itä-Suomen yliopiston kasvututkimusryhmässä on suuri kansanterveydellinen merkitys, sillä se koskettaa kaikkia suomalaisia lapsia. Lisäksi työ on kansainvälisesti merkittävää, sillä lasten kasvututkimusta on maailmanlaajuisesti tehty hyvin vähän. Tästä osoituksena väitöskirjan osatyöt julkaistiin pediatrian ja lastenendokrinologian näkökulmasta erittäin hyvissä lehdissä.

Väitöskirjatyön lisäksi Saaren julkaisutuotantoon kuuluu lukuisia muita korkeatasoisia kansainvälisissä ja kansallisissa tieteellisissä sarjoissa julkaistuja lasten kasvua käsitteleviä artikkeleita. Hänellä on kasvututkimuksen alalla myös kansainvälistä yhteistyötä, ja hän saanut jo väitöskirjahankkeen aikana paljon kutsuja tulla puhumaan aiheestaan Suomeen ja maailmalle. Saari on siten osallistunut moneen kansainväliseen lastenendokrinologian kongressiin sekä ESPEn (European Society for Paediatric Endocrinology) Summer Schooliin syksyllä 2015.

Tutkijana palkinnonsaaja on tutkijakollegoiden mukaan loistava tiimipelaaja, periaatteen mies, joka tekee loppuun sen, minkä aloittaa, aikatauluissa pysyen.  Saaren vahvuuksia ovat vahva oman tutkimusalueen ja tutkimusmetodien hallinta, kysy kehittää uusia tutkimushypoteesejä, ja eritoten työn ripeä edistäminen ja valmiiksi saattaminen. Lisäksi hän osaa kansantajuistaa usein monimutkaiset matemaattiset aihepiiriinsä liittyvät kysymykset, ja tuoda tutkimustulokset nopeasti käytäntöön.

Lasten kasvututkimuksen saralla Saaren väitöskirjatyö ja sen jatkohankkeet ovat ainutlaatuisia, joten tulevaisuuden tutkijanura näyttää valoisalta.

Pediatrikollegat luonnehtivat palkinnonsaajaa äärimmäisen luotettavaksi, osaavaksi ja pidetyksi työtoveriksi.  Perusterveydenhuollossa työskentelevät kollegat arvostavat osaavuuden ohella hänen yhteistyötaitojaan, miellyttävyyttään ja tapaansa vastata konsultaatioihin antaen tilaa myös konsultoijan omalle ajattelulle. Kollegoiden arvostama Saari ei laita omaa itseään etusijalle, vaan on selkeästi valmis antamaan muille tilaa. Silti hänessä on sopivasti ärhäkkyyttä, joka lienee perua neljän veljeksen perheessä nuorimpana kasvamisesta.

Kliinisen työn, lastenendokrinologiaan erikoistumisen ja tutkimustyön rinnalla palkinnonsaajan elämässä on tärkeä kotirooli nelilapsisen perheen isänä, ja arjen täyttävät yhden tyttären ja kolmen

Uutisia

Ei uutisia