Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys r.y.:n säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys r.y. ja  sen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

2 §

Yhdistyksen toiminta-alueena on Pohjois-Savo.

Yhdistyksen tarkoituksena on liittää toiminta-alueen lääkärit kollegiaaliseksi kokonaisuudeksi, valvoa jäsentensä yhteiskunnallisia etuja, kehittää täydennyskoulutusta ja siten lisätä jäsentensä ammattitaitoa ja vastuuntuntoa sekä edistää terveyden- ja sairaanhoitoa. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää kokous-, neuvottelu-, esitelmä-, täydennyskoulutus- ja virkistystilaisuuksia sekä tehdä esityksiä eri viranomaisille ja järjestöille.

 

3 §

Yhdistyksen jäseneksi voidaan kutsua jokainen lääkäri, joka tahtoo edistää yhdistyksen tarkoitusperiä. Ehdotuksen jäseneksi kutsumisesta tekee hallitus yhdistyksen kokoukselle, joka päättää kutsumisesta. Yhdistys voi ottaa jäsenekseen myös neljännen, viidennen tai kuudennen vuosikurssin lääketieteen kandidaatteja.

Yhdistys voi myös kutsua kunnia- tai ulkojäseniä. Ehdotuksen näiden kutsumisesta tekee hallitus vuosikokoukselle. Ulkojäseniksi voidaan kutsua henkilö, jonka toimiala on lähellä yhdistyksen tarkoitusperiä.

Jäseneksi hyväksymiseen vaaditaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö yhdistyksen kokouksessa läsnä olevista jäsenistä.

 

4 §

Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia suorittamaan kultakin vuodelta vuosikokouksen määräämän vuosimaksun. Vuosimaksusta ovat kuitenkin vapaita kunniajäsenet ja eläkkeellä olevat jäsenet.

5 §

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus. Hallituksen jäsenet ovat: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja klubimestari sekä näiden lisäksi kolme (3) muuta jäsentä. Lisäksi hallitukseen voidaan ottaa yksi (1) opiskelijajäsen.

Hallituksen jäsenet valitaan vuosikokouksessa seuraavaan vuosikokoukseen saakka kestäväksi toimikaudeksi.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kaksi (2) hallituksen muuta jäsentä sitä kirjallisesti pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme (3) muuta jäsentä on kokouksessa läsnä. Hallituksen kokouksessa sattuvat erimielisyydet ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

 

6 §

Yhdistyksen  nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja kukin yksin.

7 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit on jätettävä viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille tarkastettaviksi. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle viimeistään kolme (3) päivää ennen vuosikokousta.

8 §

Yhdistys kokoontuu tarvittaessa hallituksen kutsusta tai jos vähintään kymmenen (10) yhdistyksen jäsentä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä.

Yhdistyksen kokouksen pöytäkirjan tarkastavat kokouksen valitsemat kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

9 §

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään viikkoa ennen kokousta jäsenille lähetettäville kirjeillä sekä ilmoittamalla kokouksesta viimeistään siinä Suomen Lääkärilehden numerossa, joka ilmestyy viimeksi tai toiseksi viimeisenä ennen kokousta.

10 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjantarkastajat.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.
4. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
5. Vahvistetaan taloussuunnitelma ja määrätään vuosimaksun suuruus.
6. Valitaan hallituksen jäsenet.
7. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan yhtiön tilejä ja hallintoa.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 §

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on kaikilla muilla paitsi ulkojäsenillä. Äänestyksessä ratkaissee yksinkertainen enemmistö, ellei näissä säännöissä ole toisin sanottu. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien vaali toimitetaan suljetuin lipuin kokouksessa tehtyjen ehdotusten pohjalla. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla.

 

12 §

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on se ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jos jäsen kahtena peräkkäisenä vuotena jättää vuosimaksunsa suorittamatta, voidaan hänet erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä.

Jos yhdistyksen jäsen on lääkärintointa harjoittaessaan tai muuten esiintynyt arvoa alentavasti tai käyttäytynyt epäkollegiaalisesti, jättänyt noudattamatta yhdistyksen sääntöjä tai yhdistyksen elinten päätöksiä, hänelle voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä antaa varoitus tai hänet voidaan erottaa yhdistyksestä. Ennen kuin hallitus tekee päätöksensä tässä momentissa tarkoitetusta asiasta ja saattaa sen yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi, on hallituksen varattava asianomaiselle mahdollisuus tulla kuulluksi.

 

13 §

Toiminnan tukemiseksi ja tarkoitusperiensä toteuttamiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentattua omaisuutta. Yhdistys voi myös omistaa kiinteää omaisuutta.

14 §

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä vuosikokouksessa. Sääntöjen muutoksesta on mainittava kokouskutsussa ja päätös muutoksesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä kahdessa perättäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja on tällaisesta päätöksestä äänestettävä suljetuin lipuin.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on yhdistyksen kokouksen päätettävä yhdistyksen jäljellä olevien varojen käyttämisestä. Tällöin on otettava huomioon, että varat on käytettävä samojen tarkoitusten edistämiseen, joiden hyväksi yhdistys on toiminut. Jos yhdistyksen hallinnossa on erityismääräysten alaisia rahastoja, on näitä erityismääräyksiä mahdollisimman tarkoin yhdistyksen purkautuessakin noudatettava.

 

15 §

Ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.