Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys ry:n KLIINISEN APURAHAN säännöt

1 §

Pohjois-Savon Lääkäriyhdistys (PSLY) jakaa vuosikokouksensa yhteydessä 1-3 kliinistä apurahaa.

2 §

Apurahojen tarkoituksena on tukea PSLY:n alueella tapahtuvaa kliinistä työtä tekevien lääkäreiden ammatillista kehitystä, uusien tutkimus- ja hoitomenetelmien soveltamista käytännön kliiniseen työhön sekä muita kliinisen lääketieteen kehityshankkeita. Erityisenä kohteena on uusiin tutkimus- ja hoitomenetelmiin perehtyminen ulkomailla, ja niiden soveltaminen sen jälkeen PSLY:n alueella. Kliinistä apurahaa ei myönnetä tieteellisiin kokouksiin. Jos on erityisen painavia syitä, kliininen apuraha voidaan myöntää tieteellisen kokouksen yhteydessä olevaan "post-graduate" tai ”hands-on” -koulutukseen, jolloin siltä edellytetään käytännöllistä harjoittelua luento-opetuksen lisäksi.

3 §

Yhdistyksen vuosikokoukselle esitettävään talousarvioon merkitään vuosittain tähän tarkoitukseen varattava määräraha. Apurahojen suuruudesta ja lukumäärästä päättää yhdistyksen hallitus, joka ilmoittaa jaettavista apurahoista jäsenkirjeellään. Apurahoja myönnettäessä arvioidaan hakijan, koulutuksen ja hankkeen merkitys paikallisen kliinisen toiminnan kehittämiseksi. Pääsääntöisesti hakemukseen tulee liittää esimiehen lausunto.

4 §

Hakijalta edellytetään riittävää kliinistä kokemusta. Hakijan tulee olla PSLY:n jäsen.

5 §

Kliinisestä apurahasta ilmoitetaan PSLY:n jäsenkirjeessä. Apurahaa haetaan yhdistyksen hallitukselta perustellulla kirjallisella anomuksella. Apuraha-anomus on toimitettava liitteineen yhdistyksen toimistoon jäsenkirjeessä ilmoitettuun päivämäärään mennessä.

Kliinistä apurahaa voidaan myöntää koulutuksesta, esim. toisessa kotimaisessa tai ulkomaisessa klinikassa tapahtuvasta harjoittelusta, johtuvien kustannusten kattamiseen. Apuraha-anomukseen tulee liittää selvitys muusta rahoituksesta.

Kliininen apuraha julkistetaan ja luovutetaan PSLY:n vuosikokouksen yhteydessä. 

6 §

Kliininen apuraha maksetaan matka-, majoitus- ja muita laskuja vastaan. Laskuun liitetään matkalippujen alkuperäiset kannat, kuitit majoituksesta aiheutuneista kustannuksista, muut koulutukseen ja harjoitteluun liittyvät kuitit sekä matkakertomus tai vastaava selvitys koulutuksesta. Lasku ja selvitykset on tehtävä 6 kuukauden kuluessa koulutuksesta tai matkasta.